Etusivulle

In English

Opiskelijoille

Opiskelemaan yliopistoon

Tiedekunnat ja laitokset
Kirjasto

Haku


Kajaanin yliopistokeskus

EtusivulleKartat
Linkit
Haku

Palaute ja tiedustelut


puh. (08) 632 4611 (vaihde)
faksi (08) 632 4631
PL 51 (Seminaarinkatu 2)
87101 Kajaani

KAJAANIN YLIOPISTOKESKUS
Kajaanin yliopistokeskuksen koulutukset

Varhaiskasvatuksen koulutus (maisteriopinnot)

Maisterin tutkinto on tarkoitettu alemman korkeakoulututkinnon suorittaneille, jotka valitaan koulutukseen lastentarhaopettajan tutkinnon tai lastentarhaopettajan kelpoisuuden sisältävän kandidaattitutkinnon (mm. sosionomi) suorittaneiden valinnassa. Koulutuksen osioita voidaan käyttää ko. kelpoisten henkilöiden täydennyskoulutuksessa ja vaihtoehtoisina kursseina varhaiskasvatuksen perusopiskelijoille.

Profiili
Kehittävä varhaiskasvatus ja oppiminen.

Tavoite
Syventävien opintojen tavoitteena on oppia tunnistamaan, analysoimaan ja mallittamaan kehitysprosesseja, laadullisia kehityssiirtymiä ja kehityksen kriisejä, jotka eivät ole empiirisesti havaittavissa sekä muokata ja kokeilla kehitystä tukevia oppimisprosesseja, toimintaympäristöjä ja pedagogisia menetelmiä. Opiskelu tähtää itseohjautuvan kehityksen tutkimisen ja tukemisen metodologisen (dialogisen) ajattelutavan omaksumiseen.

Sisältö
Opiskelussa suunnitellaan, rakennetaan ja arvioidaan tavoitteisia lapsiryhmien toiminnan laadullisia muutoksia ja kehityssiirtymiä (leikki ja kuvitteelliset toimintaympäristöt, narratiivinen oppiminen, teemat ja projektit) käytännössä lasten toiminnassa (kehittävät eksperimentit, dynaaminen arviointi, kehittävä arviointi). Opiskelija voi valita suuntautumisensa erityisesti 0–3-vuotiaiden tai 4–8 vuotiaiden pedagogiikkaan.

Toteutus ja työtavat
Opintojen rakenteessa tavoitellaan teoreettisen ja käytännöllisen osaamisen integrointia ja tutkimuksellista orientaatiota. Opintokokonaisuus jakautuu kahteen osaan: 1. Integroidut tutkimusopinnot ja harjoittelu (70 op) ja 2. Ammatinhallinnan kehitystä tukevat syventävät opinnot (25 op). Opintojaksoista tehdään opiskelijoiden tieteellistä ja ammatillista ajattelua kehittäviä prosesseja, joihin integroidaan eri tieteenalojen näkökulmia ja metodologista ajattelua. Syventävät opinnot pyritään organisoimaan siten, että opiskelu jakautuu integroidusti lapsiryhmissä toimimiseen ja kontaktiopetukseen. Käytännön toimintakokemus lapsiryhmissä kytketään tiiviisti kurssien sisältöön ja opiskelussa tähdätään opiskelijoiden itseohjautuvuuteen. Opiskelumateriaali, joka koostuu koti- ja ulkomaisesta kirjallisuus- ja aikakauslehtiaineistoista, pyritään viemään mahdollisimman paljon sähköiseen muotoon.

Maisterin koulutuksen rakenne

Maisterin tutkinnossa pääaineessa suoritetaan syventävät opinnot, joihin sisältyy pro gradu -tutkielma. Tutkintoon kuuluu lisäksi sivuaineopintoja ja muita opintoja.
Koulutukseen sisältyvät äidinkielen, toisen kotimaisen kielen ja yhden vieraan kielen opinnot.
Sivuaineina suoritetaan
– varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot (60 opintopistettä) ja
– muut sivuaineet opiskelijan valinnan mukaan.

Sivun alkuun